Používate zastaralý a rizikový prehliadač, stiahnite si nový!

Všeobecné pravidlá a podmienky používania webovej stránky Daylook.sk

1. Úvodné ustanovenia

Používateľom webovej stránky Daylook.sk je akákoľvek fyzická osoba, ktorá ju navštívi a/alebo používa.

Prístup na stránku a jej používanie sa riadi Všeobecnými pravidlami a podmienkami používania webovej stránky Daylook.sk (ďalej len "všeobecné pravidlá"), pričom tieto všeobecné pravidlá sú chápané ako právne záväzná zmluva medzi používateľom a prevádzkovateľom.

Každá osoba, ktorá sa dobrovoľne rozhodla vyplniť a odoslať registračný formulár súhlasí so všeobecnými pravidlami. Súhlas sa považuje za daný vyznačením súhlasu v registračnom formulári. Zaregistrovaním dáva používateľ prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade neposkytne osobné údaje používateľov tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu používateľa.

2. Práva a povinnosti používateľa

Každý registrovaný používateľ je oprávnený na webovej stránke Daylook.sk: vytvoriť profil, upravovať profil, zrušiť profil, nahrať fotky, vymazať nahraté fotky, opísať nahraté fotky, komentovať fotky a články, odpovedať na komentáre, hodnotiť fotky, vytvárať zoznam obľúbených fotiek, odoberať fotky iných používateľov, získavať za svoju činnosť na webovej stránke body.

Registrovaný používateľ sa riadi 3 pravidlami pridania fotky v znení:

  • Na Daylook.sk môžeš vložiť len fotku seba (ideálne celej Tvojej postavy) a táto fotka musí byť kvalitná (neostrá, nefarebná a tmavá fotka nebude schválená).
  • Fotka nesmie obsahovať reklamu (text alebo logo), nesmie byť vulgárna (propagácia nahoty alebo násilia je zakázaná),nesmú byť na nej osoby mladšie ako 13 rokov a nesmie byť výrazne podobná s inou Tebou pridanou fotkou.
  • Vložiť môžeš maximálne 5 fotiek za deň. Fotka bude schválená do 12 hodín (o jej schválení Ti príde notifikácia).

Registrovaný používateľ získava za svoju činnosť na webovej stránke Daylook.sk nasledovné body:

  • 1 bod - ohodnotenie iným používateľom srdiečkom
  • 0,5 bodu - pridanie fotky
  • 10 bodov - fotka, ktorá bude vyhodnotená ako DNES za daný deň
  • 30 bodov - fotka, ktorá bude vyhodnotená ako TOP za daný deň

Používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať fotky, ku ktorým má autorské práva alebo súhlas autora, v opačnom prípade preberá zodpovednosť za následky s tým spojené.

Používateľ berie na vedomie, že je výhradne zodpovedný za obsah pridanej fotky, pridaného komentáru, či iného príspevku, pričom Prevádzkovateľ nevyjadruje svoj súhlas so žiadnym obsahom, či názorom v ňom obsiahnutom a výslovne sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s obsahom.

Používateľ registráciou udeľuje Prevádzkovateľovi na všetok nahrávaný, alebo zverejňovaný obsah, neodvolateľnú, nevýhradnú a bezplatnú licenciu na používanie, upravovanie a zobrazovanie tohto obsahu.

Používateľ registráciou udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na zasielanie informačných materiálov o webovej stránke Daylook.sk (napríklad o novinkách, či zmenách v používaní) na ním poskytnutú e-mailovú adresu. Používateľ môže požiadať o zrušenie zasielania takýchto materiálov, a to na e-mailovú adresu daylook@outlook.sk.

Používateľ berie na vedomie, že sa pri používaní webovej stránky Daylook.sk nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a so všeobecnou morálkou, a to predovšetkým nesmie: vulgárne a hanlivo sa vyjadrovať; propagovať násilie a podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine, či z iného dôvodu; odosielať materiál s erotickým a pornografickým obsahom; propagovať detskú pornografiu; propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov; využívať priamo alebo skrytou formou webovú stránku na reklamu tretej strany; uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé informácie.

Registrovaný používateľ môže požiadať o zrušenie účtu zaslaním emailu s požiadavkou na zrušenie účtu na emailovú adresu daylook@outlook.sk, čím dáva súhlas k vymazaniu ním nahratých fotiek, odstráneniu ním zverejnených komentárov a jeho profilu.

3. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ je oprávnený schváliť fotku a upraviť informácie k fotke (napr. v prípade preklepov, či chýbajúcich kľúčových slov); zmazať fotku, zmazať komentár, či iný príspevok používateľa a zmazať používateľský účet, v prípadoch, kedy má dôvodné podozrenie, že zo strany používateľa došlo k porušeniu všeobecných pravidiel.

Prevádzkovateľ je oprávnený vložiť na podstránku Ľudia fotku používateľa, ktorá bola ohodnotená najväčším počtom srdiečok.

Prevádzkovateľ je oprávnený vybrať na zverejnenie na sociálnej sieti www.facebook.com (oficiálnej stránke Daylook.sk) akúkoľvek fotku podľa vlastného uváženia.

Prevádzkovateľ je oprávnený zasielať informačné materiály na e-maily registrovaných používateľov.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za:

  • nepretržitú dostupnosť a bezchybnú funkčnosť webovej stránky Daylook.sk a tiež za akékoľvek škody, ktoré môžu vzniknúť používateľom v dôsledku používania, nefunkčnosti, prípadne straty dát uložených na Daylook.sk
  • obsah diskusie, či iných príspevkoch používateľa
  • obsah, kvalitu či funkčnosť webových stránok prepojených s webovou stránkou Daylook.sk prostredníctvom odkazov (linkov)

4. Záverečné ustanovenia

Ak sa na webovej stránke vyskytne materiál, ktorý porušuje Vaše autorské, či iné práva, prosím kontaktujte nás na e-mailovej adrese daylook@outlook.sk. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bez zbytočného odkladu napraví takto vzniknutú chybu.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, alebo upraviť všeobecné pravidlá.

Používateľ je povinný sledovať aktuálnu verziu pravidiel.

Všeobecné pravidlá sú platné od 22.10.2018